Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.zopk.pl

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-12-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych: TAB - przejście do następnej pozycji, SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji, ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji, STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu, SPACJA - wybór pozycji, ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Stelmaszyk, m.stelmaszyk@zopk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774693550 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Oddziału Parku Krajob...

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych udostępniona jest kondygnacja parteru. Wykonany został podjazd dla osób poruszających się na wózku, który umożliwia wjazd do budynku. Na tej kondygnacji dostępny jest także węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Do budynków ZOPK i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Oddziału Stobrawskieg...

Siedziba Oddziału Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się przy ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza. Budynek ten w całości dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne poprzez dźwig osobowy i zaprojektowany na parterze węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Obiekt pozbawiony barier architektonicznych i w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Oddziału Parku Krajob...

Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Aplikacje mobilne

  • Stobrawski Park Krajobrazowy - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.parkstobrawski&hl=pl&gl=US
  • Park Krajobrazowy Góry Opawskie - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl&gl=US
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.parkgoraswanny&hl=pl&gl=US

Dodatkowe informacje

Skip to content