Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
w dniu 23.06.2023 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
Stanowisko: Specjalista ds. projektów i ochrony przyrody
Miejsce pracy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych:
Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, Ładza

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (ZOPK)
w Pokrzywnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

1. Wymagania:
niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie:
1. wyższe – studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia)
c) doświadczenie
1. Minimum 1 rok pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
d) pozostałe wymagania niezbędne:
1. wysoka kultura i kreatywne posługiwanie się językiem polskim;
2. praktyczna znajomość pakietu Office;
3. doświadczenie w obszarze realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody;
4. bardzo dobra znajomość terenu i uwarunkowań przyrodniczych Opolskich Parków Krajobrazowych;
5. samodzielność, zaangażowanie, dokładność, rzetelność i systematyczność;
6. umiejętność pracy zespołowej;
7. zdolności organizacyjne, umiejętność swobodnej wypowiedzi ustnej i pisemnej;
8. prawo jazdy kat. B;
9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e) Dodatkowe wymagania:
1. doświadczenie w pracy w parkach krajobrazowych lub parkach narodowych;
2. doświadczenie w realizacji działań z zakresu czynnej ochrony przyrody;
3. umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego;
4. znajomość obsługi programu QGIS;
5. umiejętność korzystania z serwisu Geoportal;
6. umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych;
7. umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz podstawowej obróbki zdjęć;
8. praktyczna umiejętność identyfikacji w terenie gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych;
9. znajomość planów ochrony Opolskich Parków Krajobrazowych : PK Góry Opawskie, PK Góra św. Anny
i Stobrawskiego PK;
10. dyspozycyjność, w tym możliwość pracy w dni wolne;
11. umiejętność planowania i organizowania pracy;
12. kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;
13. znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu komunikatywnym.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności ZOPK;
b) przygotowywania dokumentacji niezbędnych dla pozyskiwania dodatkowego finansowania z funduszy zewnętrznych, a w przypadku potrzeby współpracy z innymi podmiotami wykonywanie czynności koordynatora dla projektów;
c) opracowywanie dokumentacji dla dotacji wspierających działalność ZOPK w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych;
d) wykonywanie czynności związanych z realizacją projektów i ich rozliczeniem;
e) monitorowanie realizacji działań prowadzonych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowywanie materiałów sprawozdawczych;
f) inicjowanie i realizacja zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie ZOPK;
g) pomoc w realizacji działań wynikających z planów ochrony parków krajobrazowych;
h) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parków oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych;
i) pomoc w inwentaryzacjach stanu środowiska oraz stanowisk rzadkich i chronionych roślin, zwierząt
i grzybów oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę elementów przyrody nieożywionej;
j) gromadzenie dokumentacji dotyczącej środowiska, przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
k) realizacja zadań związanych z ochroną przyrody w granicach parków;
l) bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody,
a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i za granicą;
m) pomoc w prowadzeniu działalności edukacyjnej, popularyzowaniu idei ochrony przyrody, krajobrazu
i historii obszarów chronionych;
n) inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki;
o) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur zakupowych związanych z wykonywanymi zadaniami.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
d) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 1),
e) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (załącznik nr 2),
f) oświadczenie dotyczące danych osobowych RODO ( załącznik nr 3),
g) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik nr 4),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, 46-034 Ładza ul. Reymonta 3 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów i ochrony przyrody w ZOPK w terminie do dnia 07.07.2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.zopk.pl oraz na tablicach informacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, w Oddziale Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” w Górze św. Anny ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra Św. Anny i w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.
Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni
w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.
Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres kontakt@zopk.pl lub listownie na adres Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania dokumentacją związaną z rekrutacją.
Przechowywanie danych i wycofanie zgody
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
• wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
• dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.
Inspektorem ochrony danych w ZOPK jest Bogusław Dziadkiewicz (kontakt: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 – kwestionariusz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO
Załącznik nr 4 – Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Opublikował(a): Michał Stelmaszyk

Ostatnia zmiana:

Skip to content