Inne informacje

Załatwianie spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. D i e ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianiu podlega m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

W Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną ustanowioną Zarządzeniem nr 10/2006 Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z dnia 15 maja 2006. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych.

Korespondencję przyjmuje sekretariat danego oddziału bądź wyznaczeni pracownicy i rejestruje ją ilościowo w dzienniku kancelaryjnym i przekazują Dyrektorowi lub osobie sprawującej zastępstwo.

Pracownicy ZOPK załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

W ZOPK obowiązują następujące terminy załatwiania spraw:
a) bez zbędnej zwłoki w przypadku spraw nie wymagających dodatkowych wyjaśnień;
b) w terminie do jednego miesiąca w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień lub oględzin w terenie;
c) w terminie do dwóch miesięcy /lub dłużej/ w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających długotrwałych uzgodnień lub wynikających z terminów, określonych przebiegiem spraw, pism.

Ponadto pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku powiadomienia stron o wyznaczenia nowego terminu albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych nie dysponuje elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej. O stanie spraw można dowiedzieć się poprzez Sekretariat znajdując się w siedzibie Parku Krajobrazowego Góry Opawski, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.

Skip to content