Fundusze europejskie

„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”

Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” 

Termin realizacji projektu: do kwietnia 2021 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Skip to content