Fundusze europejskie

„Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny””

 Beneficjentem projektu „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny””

jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Projekt realizowany jest przez wojewódzką jednostkę organizacyjną – 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w ramach

Osi projektowej: RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska

Działania RPOP.04.04.00 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny.

Przedmiotem projektu jest ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Projekt realizowany jest na terenie kamieniołomu w Górze Św. Anny, stanowiącego rezerwat przyrody nieożywionej, w którym możliwe jest odtworzenie i zachowanie priorytetowych siedlisk przyrodniczych.

Cele ogólne projektu:

– zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych woj. opolskiego poprzez odbudowę i ochronę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej,

– zachowanie dla przyszłych pokoleń bogactwa przyrodniczego Opolszczyzny, a w szczególności obszaru Góry Św. Anny,

– zachowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin poprzez odbudowę i ochronę ich naturalnych siedlisk,

– pełniejsze wykorzystanie walorów szaty roślinnej do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych dzięki ochronie i odbudowie zdegradowanych i zagrożonych siedlisk,

– zachowanie i wzbogacenie oraz popularyzacja wartości przyrodniczych, w tym krajobrazowych okolic Góry Św. Anny w warunkach zrównoważonego rozwoju, 

– wzrost świadomości pro przyrodniczej mieszkańców woj. opolskiego,

– promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Opolszczyzny,

– wzrost atrakcyjności turystycznej okolic Góry Św. Anny.

Cele bezpośrednie projektu:

– ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej poprzez wycinkę niepożądanych drzew, krzewów, gęstego samosiewu, malinisk i jeżynisk oraz wykaszanie, a także prowadzenie wypasu owiec mającego na celu naturalne, biologiczne koszenie łąk,

– ochrona rzadkich i chronionych gat. roślin poprzez odbudowe i ochronę ich naturalnych siedlisk,

– zdecydowana poprawa warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych,

– czynna ochrona istniejących, zagrożonych populacji roślin,

– ochrona terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000.

Całkowita wartość zadania w PLN: 467 860,13

Wartość dofinansowania zadania w PLN: 397 681,11

Wartość wkładu własnego w PLN: 70 179,02

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2010 do 30 listopada 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013.

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Skip to content