Fundusze europejskie

„Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.”

Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” 

Termin realizacji projektu: od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. 

Numer decyzji o dofinansowaniu: RPOP.05.01.00-16-0009/17-00

 Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Skip to content